Podmienky používania

Upozornenie

Vstupom na túto webovú stránku, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky spoločnosti Smash, s. r. o. a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Smash, s. r. o. si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke upraviť alebo zmeniť.

Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím túto webovú stránku.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky je spoločnosť Smash, s. r. o. (IČO: 46 007 041, DIČ: 2023175561, IČDPH: SK2023175561, Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Vložka číslo 23907/P), so sídlom Mukačevská 30/14420, 080 01 Prešov. Túto webovú stránku tvoria webové stránky prevádzkované na doménach druhej úrovne hellosmash.sk.

Používanie webových stránok

Používateľom webovej stránky je každý, kto si pomocou vlastných technických prostriedkov vyžiada zobrazenie ktorejkoľvek stránky tejto webovej stránky. Spoločnosť Smash, s. r. o. umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok ďalšieho použitia informácií a materiálov, publikovaných na tejto webovej stránke, je potrebné konzultovať so spoločnosťou Smash, s.r.o.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov spoločnosti Smash, s. r. o., ako aj ďalších aktivitách a službách. Tieto informácie a materiály majú informatívny charakter a Smash, s. r. o. nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti spoločnosti Smash, s. r. o. v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú.

Nezáväzná objednávka – Cenová ponuka zadarmo

Objednávka/žiadosť o cenovú ponuku zadarmo realizovaná prostredníctvom zverejneného formulára je nezáväzná, pre jej záväznosť je potrebné ju písomne potvrdiť. Nezáväzná objednávka/žiadosť slúži ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky. S údajmi poslanými cez formulár nezáväznej objednávky sa bude narábať podľa ustanovení „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“ - https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/
nariadenie_2016_679_text_sk.pdf
a “Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ - https://www.slovlex.sk/static/pdf/2018/18/
ZZ_2018_18_20180525.pdf

Príspevky používateľov

Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke vo forme príspevkov používateľov, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. Spoločnosť Smash, s.r.o. nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

Cookies

Zásady používania súborov cookie na tejto webovej stránke sú dostupné na tejto stránke.

Informácie o autorských právach

Copyright © 2019 Smash, s. r. o. Všetky práva vyhradené.Viac informácií