Ako prebieha projekt tvorby web stránky

Plánovanie / definícia / užívateľský výskum

Cieľom tejto fázy je minimalizovať riziko nefunkčného výstupu. Zaujímajú nás vnútorné pohnútky a očakávania ľudí pri používaní produktu alebo služby - prečo a kedy ho ľudia potrebujú, ako ľudia o produkte uvažujú a používajú - aby web mohol tento produkt či službu čo nejlepšie odprezentovať. Potrebujeme ovplyvniť a zistiť ako produkt zapadá do života užívateľa, ako užívateľ chápe produkt, čo je pre neho dôležité a čo nie je, kto rozhoduje o kúpe produktu, či ho bude využívať rovnaká osoba, ktorá ho kupuje, aký je proces nákupu (schvaľovacie mechanizmy pri B2B), v akej situácií sa nachádza užívateľ.

Analýza cieľového segmentu

Na cieľovom segmente užívateľov realizujeme dotazníkový prieskum zameraný na získavanie názorov a odpovedí respondentov súvisiacich s problematikou užívateľskej skúsenosti pri používaní webstránky a ďalších názorov súvisiacich s problematikou obsahu webstránky.

Analýza súčasnej webstránky

Pri existujúcich výstupoch z Google Analytics analyzujeme jednotlivé metriky týkajúce sa konverzných ciest, mierou opustenia, trendovosti v prístupe cez mobilné zariadenia, trendovosti z pohľadu rozlíšenia displejov. Ďalej sledujeme údaje o vyhľadávaní v rámci webstránky z pohľadu jednotlivých fráz a ich vplyvu na informačnú architektúru webstránky, najviac akvizičný obsah, najdôležitejšie zdroje návštev z pohľadu konverzií, najviac zdieľaný obsah na social media, “bounce rate” a rozdiely v chovaní sa nových resp. vracajúcich sa návštevníkov.

Analýza webstránok konkurencie

Zoznam a analýza konkurenčných webstránok z pohľadu klienta a vyhľadávania Google. Zoznam webstránok z oboru klienta, ktoré sa nachádzajú medzi oceňovanými projektmi na webstránkach awwwards.com, behance.com, webdesignserved.com, cssaward.com.

Analýza ostatných súvisiacich webstránok (portály, sociálne siete a pod.)

Analýza súvisiacich webstránok s projektom klienta, v rámci siete ktorých sa potenciálny návštevník pohybuje - napr. blogy, portály, diskusné fóra, sociálne siete atď.

Analýza kľúčových slov

Prostredníctvom analýzy kľúčových slov zistíme, akým spôsobom ľudia vyhľadávajú vaše produkty alebo služby. Je dôležité poznať, ktoré frázy a spojenia hľadajú najčastejšie, zistíme nápady na nový obsah na webe a informácie na webe zosúladíme s tým, čo vaši potenciálni zákazníci vyhľadávajú.

User Experience / Obsahová stratégia

User Experience alebo dizajn užívateľského zážitku v sebe zahŕňa praktické, experimentálne, afektívne, zmysluplné a hodnotové aspekty interakcie medzi človekom a webovou aplikáciou. Okrem toho v sebe zahŕňa vnímanie aspektov systému ako je jednoduchosť používania, utilizácia a efektívnosť používania informačného systému.

SWOT analýza

Zadefinovanie silných, slabých stránok projektu, jeho príležitostí a ohrození. Swot analýza vychádza z údajov získaných v užívateľskom výskume a slúži k zdokumentovaniu stratégie návrhu webstránky.

Design frameworks

Popis jednotlivých stránok webového projektu z pohľadu ich cieľa, užívateľskej akcie a správy, ktorú má podstránka odovzdať. K jednotlivým stránkam priradíme obsah a slovne ich popíšeme.

Obsahová stratégia

Zmapovanie aktuálnych obsahových kanálov, existujúceho webu a stanovenie princípov pre tvorbu obsahu a procesov pre prácu s obsahom. Naplánovanie a prevod existujúceho obsahu, naplánovanie tvorby ďalšieho obsahu na jednotlivých kanáloch, nastavenie KPI (Key Performance Indicators), na základe ktorých sa prioritizujú kľúčové časti webového projektu.

Návrh informačnej architektúry webstránky

Tento dokument sleduje a popisuje kritéria pre zoskupovanie webového obsahu, porovnáva klientov a návštevníkov jazyk, odpovedá na otázky, či návštevníci budú často prechádzať medzi kategóriami na webe a ako v danej chvíli návštevníci vyhľadávajú obsah na danej webstránke.

Pozícia webstránky v ceste užívateľa

Popis pozície užívateľa webstránky z pohľadu jeho cesty v rámci zdroja jeho návštevy (Google, PPC reklama, bannerová reklama, sociálne siete, newsletter, offline zdroje) a z pohľadu jeho konverznej akcie (získanie informácie, pocitu, registrácia do newslettera, kontakt, uskutočnenie nákupu).

Flow užívateľa na webstránke

Zmapovanie a modelovanie pohybu návštevníkov po webstránke, rozpracovanie motivácií návštevníkov (dáta z užívateľského výskumu) do konkrétnych sekvencií stránok.

Mapa obsahu webstránky

Grafické znázornenie / stromová štruktúra jednotlivých stránok a ich prepojenia.

Definícia prvkov webstránky

Popis vybraných funkcionalít webstránky z pohľadu ich princípov fungovania a vizuálneho znázornenia. Popis odporúčaní pre funkčnosť vybraných atribútov webstránky pre jednotlivé fázy spustenia (napr. popis fungovania vyhľadávania, registrácie a pod.).

Skicovanie

Hrubá vizuálna podoba všetkých súčastí webového projektu.

Wireframing

Modelovanie webového projektu, vysvetlenie vizuálnej priority jednotlivých súčastí webstránky, vysvetlenie vzťahov medzi jednotlivými elementmi obsahu.

Prototyping

Wireframes previazané URL odkazmi, zobrazenie funkčnosti jednotlivých UI prvkov (hover, dropdown menu a pod.), zobrazenie responzibility z pohľadu užívateľských zariadení.

Výsledkom je UX Brief a Creative Brief, ktorý slúži ako podklad pre vizuálneho dizajnéra webového projektu a z obsahového hľadiska je podkladom pre copywriting. Interaktívne výstupy sa zaoberajú prezentáciou návrhu webstránky pre klienta a vizuálneho dizajnéra.

Interface design / Visual design

V tomto kroku procesu tvorby webstránky pripravujeme grafické návrhy všetkých súčasti webového projektu (na základe výstupov predošlých fáz, ak boli uskutočnené). Grafické práce týkajúce sa logotypu a brandingu sa realizujú osobitne.

HTML & CSS Development

Webstránka je naprogramovaná podľa noriem W3C a obsahuje valídny HTML 5 a CSS 3 kód (kompatibilita s prehliadačmi IE9+, Firefox, Safari, Opera, Chrome), ktorý je SEO friendly, optimalizovaný pre rýchle načítavanie, kompatibilné zobrazenie na prehliadačoch v mobilných zariadeniach. Pri práci používame prémiové Adobe Typekit fonty a jQuery knižnice. Kód web stránky je vytvorený v súlade s normami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), ktorý zahŕňa širokú škálu odporúčaní pre tvorbu dostupnejšieho webového obsahu.

Programovanie a implementácia redakčného systému

Implementácia CMS a programovanie ostatných funkčných súčastí webstránky, prepojenie na software tretej strany. Vytvorenie webovej služby. CMS Getweb je postavený na technollógií webového frameworku CakePHP. Je možné doprogramovať požadovanú funkciu na základe individuálnej špecifikácie.

Testovanie a spustenie web stránky

Dodatočné úkony a servis, ktorý Vám uľahčí spustenie Vašeho projektu bez problémov:

Testovanie funkčné & cross browser:
Programátorské testovanie funkčnosti webového projektu
Testovanie užívateľské:
UX testovanie zamerané na použiteľnosť
Testovanie záťažové:
Záťažové testovanie webového projektu a sledovanie jeho výkonu
Debugging & Issue resolution:
Odstraňovanie chýb a odladenie systému
Dokumentácia & Client training:
Príprava dokumentácie a client training k práci s webovou aplikáciou
Migrácia dát a nastavenie hostingu:
Konfigurácia webhostingu a príprava na spustenie
Spustenie:
Go Live!


Pozrite si naše referencieChcem bezplatnú konzultáciu